Gå til innhold

§1           Foreningens navn

Foreningens navn er Nordreisa Næringsforening (NNF), og ble stiftet 24. juni 2002.

§2           Formål

Nordreisa Næringsforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å utvikle næringslivet og aktuelle medlemsbedrifter og dere ansatte i Nordreisa. Foreningen skal også være en nyttig samarbeidspartner for Nordreisa kommune i arbeidet med å oppnå ønsket utvikling.

§3           Juridisk person

Foreningen er selveiende en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4           Medlemmer

NNF baserer seg på etablert bedriftsmedlemsskap eller er bedrifter som er under etablering i Nordreisa kommune.

De som representerer juridisk person, må ha eierinteresse og gyldig fullmakt.

§5           Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

§6           Kontingent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7           Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeide samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§8           Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtaksendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare skje i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§9           Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§10        Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke for valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§11        Årsmøtes oppgaver:

Årsmøtet skal
1 .           Behandle Nordreisa Næringsforenings årsmelding
2.            Behandle Nordreisa Næringsforenings regnskap i revidert stand
3.            Behandle innkommne forslag
4.            Fastsette kontingent
5.            Vedta Nordreisa Næringsforenings budsjett
6.            Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Revisor

§11        Ekstraordinære styremøter

Ekstraordinære styremøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§12        Styret

Foreningen ledes avet styre på maksimun 7 (syv) medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1.            Iverksette årsmøtes bestemmelser.
2.            Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.            Administrere og føre nødvendig kontroll med Nordreisa Næringsforenings økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.            Representere Nordreisa Næringsforening utad.

Styre skal holde møte når leder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§14        Grupper / avdelinger

Nordreisa Næringsforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Nordreisa Næringsforenings årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger /grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Nordreisa Næringsforening, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Nordreisa Næringsforening utad uten styrets godkjennelse.

§15        Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§16        Oppløsning

Oppløsning av Nordreisa Næringsforening kan kun skje på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med mer enn 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Nordreisa Næringsforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtaksendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Meny